O nás - psi a lidé / About us - dogs and humans (CZ)

Sociální předpoklady

    - Štěňata jsou vychovávána jako členové rodiny a jsou zvyklá na děti, kočky, další psí návštěvy a tudíž nejsou ani agresivní a ani přehnaně bázlivá a nebudou mít problémy se zařazením se do nového domova

    - Mají k dispozici velkou zahradu, avšak jsou neustále pod dohledem

    - Jsou naučena na granule, ale i na doma vařenou stravu (maso, těstoviny/rýže/vločky, zelenina)

Zdravotní péče

    - Všechna naše štěňata jsou plně očkována, čipována a odčervena a každé má vystaven Evropský Pet pas

Individuální přístup

    - Každé štěně je jiné a tak potřebuje individuální přístup, stejně jako každý člověk očekává od svého štěněte/psa něco jiného

    - Rádi Vám poradíme, které štěně by se k Vám mohlo hodit, na základě Vašich očekávání, protože naším cílem jsou spokojení psi a spokojení majitelé

Co nabízíme do budoucna

    - Všem majitelům našich psů, nabízíme do budoucna veškerou poradenskou činnost týkající se výchovy, veterinární péče a samozřejmě výstavního i sportovního života psa

    - Také garantujeme, že při neočekávaném výskytu krizové životní situace majitele, zajistíme psům z našeho chovu náhradní péči, nebo další starostlivost

Co očekáváme od nového majitele

    - Předpokládáme, že nový majitel zajistí psu veškerou nezbytnou veterinární starostlivost a péči

    - Očekáváme od nového majitele, že se bude o psa patřičně starat i po společenské stránce života a že pes nebude vystaven týrání, využit na výdělečně zábavné činnosti (cirkus a přehnaná drezůra) a nebude ponechán o samotě po dobu nezbytně nutnou

 

O NÁS - PSI A LIDÉ / ABOUT US - DOGS AND HUMANS (EN)

Social conditions

     - Puppies are raised as family members and are used to children, cats, other dogs visit and therefore are neither aggressive nor overly timid and do not have any problems to become a member of a family

     - They have a big garden, but they are constantly supervised

     - They used to be fed by both granules, but also the homemade cooked food (meat, pasta / rice / cereals, vegetables)

Health care

     - All of our puppies are fully vaccinated, chipped and wormed and each has issued its own European Pet Passport

Individual approach

     - Each puppy is different and thus requires an individual approach, as well as everyone expects from his/her puppy / dog something else

     - We are pleased to advise to each interested person a puppy according to his/her expectation and needs, because our goal is to have both happy dogs and happy owners

What do we offer in the future?

     - We guarantee to all owners of dogs from our kennel to give all consulting services related to healthcare, education and of course to exhibition and sport part of life

     - We offer that in case of an unexpected occurrence of critical life situation of the owner, we provide to dogs bred by us a help in meaning of finding suitable care

What we expect from the new owner

     - We expect that the new owner will ensure the dog have all necessary veterinary care

     - We expect the new owners will take care for the dog properly and also that the social aspect of life will be taken into account. And that the dog will not be abused exploited for self-entertainment business (circus and exaggerated dressage) and will not be left alone for longer period of time then necessary

 

 

randir © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode