Léto 2014 / Summer 2014

27.7.2014 - Rejvíz (CZ) - Gadův memoriál, CACIL, CACT, V4 Cup

Felicity Esme Silent Enigma

6. místo / position - 483 bodů / points

Aglar Amorth von Dretowitz

5. místo / position - 288 bodů / points

Blue Velvet Duelano

1. místo / position - 546 bodů / points, CACT 
nej samec dne a 2. nej pes dne / the best male, second best dog of the day

2.8.2014 - Bratislava (SK) - Grand Prix, CACIL, CACT, V4 Cup

Felicity Esme Silent Enigma

6. místo / position - 325 bodů / points

Zufa Cenva Krylov

9. místo / position - 306 bodů / points

Calligenia Royal Lily

11. místo / position - 288 bodů / points

Arad Minui von Dretowitz

6. místo / position - 84 bodů / points

Aglar Amorth von Dretowitz

DNF

Blue Velvet Duelano

2. místo / position - 344 bodů / points, r-CACT

24.8.2014 - Alsonemedi (H) - CACL

Felicity Esme Silent Enigma

3. místo / position

Calligenia Royal Lily

5. místo / position

Arad Minui von Dretowitz

6. místo / position

Zufa Cenva Krylov

7. místo / position

Blue Velvet Duelano

1. místo / position, nej pes dne / the best dog of the day

30.8.2014 - Litomyšl (CZ) - Velká cena Litomyšle, CACT

Calligenia Royal Lily

8. místo / position - 324 bodů / points

Blue Velvet Duelano

1. místo / position - 357 bodů / points, CACT
3. nej pes dne / 3rd best dog of the day
 

(CZ) Letní část sezony pro nás znamenala účast na čtyřech velmi rozdílných závodech ve třech zemích – Rejvíz (Český pes, CZ), Bratislava (RHS, SK), Alsonemedi (Agar club, HU) a Litomyšl (CCC, CZ). První dva byly mezinárodní závody se zadáváním CACIL a druhé dva pak již jen národní. Žádný z těchto závodů neměl zcela hladký průběh bez chyb či technických problémů, nicméně zpětně musím nejvíce ocenit výkon CCC v Litomyšli.

Rejvíz

Pro mě nové prostředí se zázemím v podobě místního penzionu a hostince v jednom. Relativně rovinatá trať, horké počasí, které nebylo pro barzoje moc vhodné, standardně perfektní výkon technického týmu (Milan Oliva) a zmatky v kanceláři při tvorbě rozpisů do druhého kola.

V kategorii barzojů už naše standardní hvězda týmu přeci jen kvůli věku zaostává a tak naše Šiš skončila poslední z holek a Aglar u kluků skončil na 5. místě. Největší hvězdou týmu se tak stává Náš Italák sprinter – Piškot, který ale bohužel běžel tentokrát sám a sám nad sebou zvítězil ;) V celkovém hodnocení všech psů se stal nejlepším samcem dne a druhým nejlepším chrtem dne.

Bratislava

V tuto chvíli náš domácí závod. Tradiční prostředí bratislavské dostihové dráhy, tento rok výjimečně obří účast, organizačně zvládnuté lépe než loňský ročník, ale bohužel i tentokrát došlo ke zdržení se začátkem závodu a tak se vyhlášení protáhlo až do západu slunce.

Výsledkově náš tým na první pohled dopadl podobně jako na předchozím závodě, ale vzhledem k účasti je to ve skutečnosti o něco pozitivnější  Šiš opět šestá, ale tentokrát z 11, Žofia 9. a Kalinka polsední 11. Kluci Arad také šestý z 9, Aglar si zranil prst (i když je možné, že to zranění měl již z minulého závodu). Piškot měl tentokrát dva soupeře a skončil na pěkném druhém místě.

Alsonemedi

Osobně jsem zde sice nebyl, ale … Sice se zlepšující výkon organizačního týmu, nicméně stále pod úrovní v jiných zemích, kam pravidelně jezdíme závodit. Dlouhé prostoje, neustálé čekání, jinak ale příjemní lidé a pěkná a dlouhá trať. Zvláštní způsob bodování anglické rozhodčí, ale celkově souhlas s výsledky.

Vzhledem k charakteru závodu a faktu, že zde Erika byla posuzovat, jsme tento závod brali v podstatě jako trénink. Výsledky sedí předvedeným výkonům a není žádný důvod k nějakým stížnostem. Piškot opět porazil sám sebe a stal se nejlepším chrtem den.

Litomyšl

Na tento závod jsem původně vůbec nechtěl jet, ale nakonec se z něj vyklubal nejpříjemnější závod letošního léta. Malá, ale přesto dostatečná účast, v kategorii barzojů nakonec nadprůměrná, Piškot měl opět s kým běhat. Důvěrně známé prostředí Primátorské (protržené) hráze na okraji Litomyšle slibovalo příjemný divácký zážitek. Bál jsem se jak tým, který první letošní závod totálně nezvládl, provede reparát. Nejprve to ráno vypadalo, že z celé akce bude krach, protože hned na začátku doslovně vyhořel naviják, naštěstí byl v záloze další, takže proběhla rychlá výměna a pokračovalo se v závodě. Zbytek dne proběhl zcela perfektně a tým CCC, v tomto případě vedený Soňou Přílučíkovou, zvládl celou akci skvěle. Dokonce se akci vyhnuly (letos jinak velmi obvyklé) chyby v kanceláři.

Náš tým dopadl vlastně skoro podle očekávání. Kalinka skončila 8. z 10 a Piškot vyhrál svojí kategorii, dostal CACT a také byl vyhodnocen jako třetí nejlepší pes dne za což dostal houpací síť ;)

 

(EN) The summer part of the season meant to us participation on four very different races in three countries - Rejviz (Czech dog, CZ), Bratislava (RHS, SK), Alsonemedi (Agar club, HU) and Litomyšl (CCC, CZ). The first two were international races with awarding the CACIL and then the other two were only national. None of these events had entirely smooth progress without errors or technical problems, but the best performance showed CCC in Litomyšl. 

Rejvíz

It was absolutely new environment for me with background in form of local inn and guest house in one. This is brief overview - relatively flat track, hot weather, which was not very suitable for Borzoi, perfect performance standard of technical team (Milan Oliva) and confusion in the office during preparation of schedule for the second round. 

Our standard team star Šiš is not anymore a rival for young competitors in borzoi category and so finished on last position and Aglar was fifth among boys. And though happen that Piškot – Italian greyhound sprinter, becomes currently the brightest star of our team. He had no other rival then himself and so he won against him ;) But he also became the best male and second best dog of the day in overall results.

Bratislava

This is our home race currently. Traditional environment of Bratislava horse racetrack, this year exceptionally huge participation, organizationally mastered better than last year, but unfortunately this time there was a delay on the start of the race and thus the ceremony delayed until sunset. 

Results of our team at first glance looks like on the previous race, but because of the participation is in fact slightly more positive  Šiš sixth again, but this time out of 11, Žofia 9th and Kalinka was last the 11th. In boys category our Arad was also sixth out of nine, Aglar injured his finger (although it is possible that he have the injury from the last race). Piškot had two opponents this time and finished on a good second position. 

Alsonemedi

I was not there personally, but ... The performance of the organizing team is improving, but is below the level of other countries still, where we go regularly to compete. It was long and constant waiting for who knows what, but on the other hand kind people and nice and long track. Other interesting point was judging system of the English referee but we agree with the overall results.

Due to the nature of the race and the fact that Erika was also judge here, we took this race essentially as training. Results of our dogs matches showcased performances and there is no reason for any complaints. Piškot defeated himself again and became the best greyhound of the day. 

Litomyšl

I didn’t intend to go to this coursing originally but on the end this was the most pleasant race of this summer. Small, but adequate participation and in borzoi category more than average, Piškot had some rivals finally. Familiar surroundings of Mayor (ruptured) dam on the Litomyšl outskirt promised a pleasant viewing experience for all attendees. I was scared how a team which screwed this year's first race totally will do the retake. Firstly in morning it seemed that the whole event will collapse, because at the very beginning literally the winch burned, fortunately, another one was in reserve, so there was rapid exchange and the race could continue. The rest of the day went perfectly and the CCC team, in this case, led by Soňa Přílučíková, mastered the whole event with ease. They were even able to avoid errors (otherwise this year very common) like mistakes in office. 

Results of our team were in fact as expected. Kalinka finished eighth out of 10 and Piškot won his category, and also got CACT and also was rated as the third best dog of the day for which he received a hammock ;)

 

 

randir © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode