25. 10. 2014 - Borki Wielkie (PL) - CHARTcorowy HALLOWEEN

Arad Minui von Dretowitz

2. místo / position - 327 bodů / points

Aglar Amorth von Dretowitz

3. místo / position - 324 bodů / points

Calligenia Royal Lily

7. místo / position - 288 bodů / points

Blue Velvet Duelano

1. místo / position - 343 bodů / points

 

(CZ) Třetí závod ve čtrnácti dnech a podruhé za sebou Erika pozvána jako rozhodčí (opět všechna plemena kromě Barzojů a Italských chrtíků). Tentokrát jsme to tedy opravdu pojali jako rodinný celo víkendový výlet a vyrazili na, pro nás neznámý, polský venkov do Borki Wielkie na národní závod a finále polského poháru 2014. Celá akce nesla poměrně sympatický název – CHARTcorowy HELLOWEEN, který sliboval zábavu a to nejen tu závodní. Na sobotu byl naplánován samotný závod a na neděli licenční a tréninkové běhy a k tomu ještě pro nás neznámý závod – SPEED master (název zní jasně, ale neuměl jsem si přesně představit, jak bude rychlost měřena). Tento závod byl pro náš tým jakýmsi pomyslným koncem letošní aktivní sezony, i když je možné, že se ještě někam vydáme, ale to už rozhodně nebude v plné závodní sestavě.

Za náš tým byli přihlášeni za Barzoje skoro již tradičně – Aradko a Agi a k nim do třetice Calinka, Šiška běžela opět jenom mimo samotný závod a dělala sparinga. Kompletnost týmu uzavíral Piškot. Výkonnostní rozložení sil bylo v zásadě jasné a mi jen doufali, že kluci neudělají ostudu a vše zvládnou se ctí, proti aktuální evropské špičce v podání teamu „z Jurajskich Biskupic“ (Jurajskij Biskupstwo, Anton z Jurajskich Biskupic, Alinka z Jurajskich Biskupic, Rusich Diadema a další), což se nakonec více než potvrdilo. Od Calinky jsme neočekávali nic velkého, jen že doběhne a užije si zábavu, kterou má ráda. 

Opět jsme byli mile překvapeni průběžnými výsledky po prvním kole, kdy náš Aradko figuroval na druhém místě a Agi na pátém. Nanominováni tak byli do druhého kola – Arad proti leaderovi evropského žebříčku Jurajskij Biskupstwo a Agi proti Rabarbarovi z Jurajskich Biskupic. Oba dva zvládli svoje druhé běhy více než dobře, Arad potvrdil své druhé místo a Agi předvedl fantastický výkon, který ho v konečném pořadí katapultoval na třetí místo! Calinka se proběhla a skončila poslední mezi fenami na sedmém místě. Šiška předvedla jako sparing v prvním kole perfektní výkon se stejně starou veteránkou Róža z Jurajskich Biskupic a obě dvě ukázali, jak umí zkušení závodníci pracovat na trati a že i když už jsou pomalejší, svými zkušenostmi jsou stále schopny bojovat i s daleko mladšími fenami. Piškot měl tentokrát jen jednoho soupeře, psa Salvatore All'Italica, kterého porazil v obou kolech a tudíž vyhrál. 

Druhý den, po bezvadném Halloween večírku, se konal již zmíněný závod SPEED master, do kterého jsme přihlásili všechny naše závodníky. Piškot díky fyzickým předpokladům jasně ovládl kategorii Italských chrtíků, což musím uznat, že nebylo úplně fér, protože pokud má Piškot závodit v rychlosti proti mnohem menšímu a méně osvalenému jedinci, je výsledek předem jasný, ale pravidla byla prostě taková. Jemu naměřená top rychlost byla 48,13 km/h. V kategorii barzojů se naši kluci umístili na čtvrtém a pátém místě s rychlostmi 53,75 km/h Arad a 51,7 km/h Aglar. Pro tento závod byla postavena speciální trať s jednou extra dlouhou rovinkou zakončenou otočkou na dvou kladkách a návratem zpět. Psům byla připnuta GPS navigace, která zaznamenávala maximální rychlost vyvinout během daného běhu a tato hodnota pak byla porovnána.

Atmosféra tohoto závodu na mne osobně působila tím nejlepším a nejpřátelštějším dojmem, který jsem během letošní sezony zažil. Na tomto závodě jsem cítil, že snad všichni zúčastnění, se přišli hlavně pobavit a případné vítězství je pro ně jen sladkou třešničkou na dortu. Akce se konala ve velmi pěkném prostředí koňské farmy, kde bylo i bezvadné zázemí. Velmi kladně také hodnotím trať, která byla dostatečně dlouhá a pěkná a prověřila většinu jedinců hlavně z hlediska kondice. Po technické i administrativní stránce byl celý závod připraven na bezvadné úrovni a všechny „věci okolo“ – super a hlavně jednotná grafika, doprovodné akce, pohostinnost a srdečnost, pak jen dotvářeli perfektní a milou atmosféru celé události. Pro mě první závod v Polsku a výsledkem je absolutní spokojenost se vším!

Tradiční závěrečné poděkování tedy směřuji celému organizačnímu týmu okolo Agaty a Dariusze Juszcyk, ale samozřejmě také všem účastníkům! Děkuji za milá setkání s lidmi, které znám jen z elektronického světa a děkuji našim psům za výkony, kterými nám dávají radost.

 

(EN) The third race in two weeks and for the second time was Erika invited as a judge consecutively (again, all breeds except Borzoi and Italian Greyhounds). This time we really conceived the trip as a family weekend and went to, for us unknown, Polish countryside to Borki Wielkie on national coursing and finals of the Polish Cup 2014. The event carried a fairly likable name - CHARTcorowy HELLOWEEN, which promised fun not only during racing itself. The race itself was scheduled for Saturday and for Sunday it was licensing and training runs and also, for us unknown, race - SPEED master (the name sounds obvious, but I just could not imagine how the speed could be measured). This race was a speculative end of this year's active season for our team, although it is most likely possible that we go somewhere else also, but it certainly will not be in the full race set. 

Our team entries were almost traditional, as for Borzois - Aradko and Aglar and thirdly to them Calinka, Šiška ran again out of the race just as sparring. Completeness of the team made an entry for Piškot. Performance capabilities of the dogs on start was basically very clear according to fact that this was homeland of one current European top team “z Jurajskich Biskupic” (Jurajskij Biskupstwo, Anton from Jurajski Biskupic, Alinka of Jurajski Biskupic, Rusich Diadema and others), so, we only hoped that our boys will handle everything with honor and do not do any shame which was after all more than confirmed. We did not expect anything special from our Calinka but just that she finishes her runs and enjoys what she likes.

Once again we were pleasantly surprised by the ongoing results after first round when Aradko was on second position and Aglar on fifth position. Though, the nomination for second run was as follows – Arad against ongoing leader and current leader of European statistics Jurajskij Bistkupstwo and Aglar against Rabarbar z Jurajskich Biskupic. Both handled their second run more than well, Arad confirmed his second position and Aglar showed great performance which catapulted him to third position in final results! Calinka enjoyed both her runs and ended up last among females in seventh place. Šiška as sparring presented in the first round perfect performance together with the same old veteran Róža z Jurajskich Biskupic and both showed how experienced athletes can work on the track and that even if they are slower, with their experiences they are still able to fight with much younger females. Piškot this time had only one rival, Salvatore All'Italica dog, whom he beat in both rounds and therefore won. 

The next day, after a perfect Halloween party, was held already mentioned SPEED master race, to which we entered all our dogs. Piškot, thanks to his physical condition, clearly dominated the category of Italian Greyhounds, which I have to admit was not entirely fair, because if the Piškot competes in the speed race against the much smaller and less musculature individuals, the result is than clear in advance, but the rules were just that. His top speed was 48.13 km/h. In the Borzoi category our boys placed on fourth and fifth position with measured top speed of 53.75 km/h for Arad and 51.7 km/h for Aglar. Special track was build for this race which consisted from one long straight ended with U-turn on two pulleys and returning part. GPS navigation was attached to the dog jackets and it recorded the maximum speed they achieved during the run and this value was then compared afterwards. 

The atmosphere of this race left in me personally the best and friendliest impression that I experienced during this season. I felt during this race that most likely everyone came just to get a fun and the possible victory is for them just sweet icing on the cake. The event took place in environment of very nice horse farm, where were the ideal facilities also. I also evaluate very positively the track itself because it was long enough and nice and it examined most of the dogs mainly in terms of fitness. In meaning of technical and administrative side, it was prepared on perfect level and all the side "stuff" – very nice and mainly common graphics, side events, hospitality and warmth, just completed the perfect and pleasant atmosphere of the event. For me it was first race in Poland and the outcome is absolute satisfaction with every aspect of the event! 

The traditional final thanks thus must be directed to the entire organizing team around Agata and Dariusz Juszcyk, but of course to all the participants also! Thanks for all the kind small meetings with people whom I know only from the electronic world and thanks to our dogs for performances that give us pleasure.

 

 

randir © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode