12.10.2014 - Alsónémedi (H) - International championship, V4Cup final, CACIL

photo used based on kind authors approval (c) Agata Szadkowska - CHARTbeat

 

Felicity Esme Silent Enigma

5. místo / position - 323 bodů / points

V4Cup: Barzoj feny / Borzoi females - 3. místo / position; kategorie veteránů / veteran category - 2. místo / position

Arad Minui von Dretowitz

6. místo / position - 317 bodů / points

V4Cup: Barzoj psy / Borzoi males - 5. místo / position

Blue Velvet Duelano

1. místo / position - 369 bodů / points

Nej chrt dne / Best in field

V4Cup: IG sprinter / IG sprinter - 1. místo / position

 

(CZ) Upřímně? Toto byl pro mě nejobávanější závod letošní sezony a to ne kvůli náročnosti trati, ale hlavně kvůli předchozí zkušenosti s organizací závodů připravovaných tímto týmem. Hned na úvod však musím říct, že se mé noční můry nenaplnily a dokonce naopak, byl jsem velmi mile překvapen! Toto byl nejlépe zorganizovaný závod v maďarsku za poslední … 4 roky (alespoň ty, na kterých jsem se účastnil)? :) Ale postupně …

Letos se konal první ročník V4Cup, do kterého byly začleněny po dvou závodech v Polsku, Slovensku a Maďarsku a tři závody v České republice. Tuto myšlenku bylo možné uskutečnit pouze po vzájemné shodě a úsilí jednotlivých organizačních týmů. Nevím v čí hlavě se prvotní myšlenka zrodila, ale letošním vůdcem organizace V4-ky byl Roman Božík a vím, že jsem o tomto počinu slyšel poprvé od něj. Úroveň organizace jednotlivých závodů byla odlišná a závisela samozřejmě na jednotlivých týmech. Mrzí mě jen, že jsem se nemohl zúčastnit alespoň jednoho závodu v Polsku, jinak se náš tým účastnil třech závodů v Česku a po jednom v Maďarsku a na Slovensku. Těžko posoudit, který z těchto závodů byl nejlepší. Nejvíce mi vyhovovalo rodinnou atmosférou maďarské finále, nejvelkolepější bylo mistrovství České republiky v Ptýrově, nejvíce účastníků se sešlo v českém Brně a nejvíce jsem se příjemně nadřel ve slovenské Bratislavě. Zkrátka, všechny tyto závody byly něčím specifické a jiné a myslím si, že nejen pro mě, ale pro všechny zúčastněné.

Do celkového pořadí se započítávaly psy, kteří se účastnily minimálně třech závodů ze třech zemí, ale započítáno mohlo být až pět závodů. Z našeho obsáhlého týmu splnily tato kritéria tři psy … veterán Šiška, její syn mladý Arad a aktuální hvězda týmu Italák sprinter Piškot.

Jak již bylo řečeno, finále V4Cupu se konalo v maďarském Alsonemedi. Prostředí poblíž zcela nové dostihové chrtí dráhy již známe, takže jsme přesně věděli, jakou trať lze očekávat. Jak již bylo řečeno v úvodu, obavy ohledně organizace se nenaplnili a celý závod, i díky rozdělení do dvou dnů, probíhal v příjemném tempu. Vzhledem k malému počtu účastníků (většina psů závodila v sobotu), zde v neděli panovala takřka rodinná atmosféra, což pro mě bylo po velkých letních závodech milým osvěžením. Počasí přálo, nebylo ani horko, ani zima a tak jediné, co lehce znepříjemňovalo život, byly občasné nálety komárů. Organizace až překvapivě šlapala, nevyskytly se žádné technické problémy a kancelář odvedla svou práci na jedničku. Samotný závod skončil již kolem jedné hodiny odpolední a kompletní vyhlášení bylo ukončeno zhruba v 15:00! Omlouvám se, ale na Maďarsko, výkon pro mě nevídaný a velmi potěšující! Doufám, že se toto stane novým standardem a osobně bych moc přál místnímu týmu, aby jim to vždy takto perfektně šlapalo! Emese, perfektní výkon, děkuji!

Celkově pro mě nebyly výkony barzojů vyloženě oslnivé, kolegové snad prominou, jedinou výjimkou byly společné běhy Fascinacia Nijinsky Balet a Slashavij Kopejka at Repulj. Tyto feny byly spolu nanominovány do prvního kola, a protože to byl opravdu pěkný běh a obě předvedly solidní výkon, byly průběžně hodnoceny na prvním a druhém místě a tudíž nasazeny spolu i do druhého kola.

Pokud jde o výkony našeho týmu … musím konstatovat, že vše proběhlo dle scénáře platného minimálně posledního půl roku. Šiš předvedla výkon adekvátní svému věku a zkušenostem a rozhodně nezklamala (5. místo v závodě). Aradko se snažil, odběhl obě kola, ale prostě tomu chyběl šmrnc (6. místo v závodě). A Piškot? Piškot běžel sám proti sobě a porazil všechny psy, kteří byly v neděli aktivními závodníky … (1. místo a nejlepší chrt dne). Celkově tak V4Cup dopadl pro náš tým následovně … Arad 5. místo, Šiš 3. místo a 2. nejlepší senior a Piškot 1. místo. Takže musím neskromně říci, že náš tým byl velmi úspěšný a myslím, že na naše psy mohu být právem hrdý.

Děkuji maďarskému týmu „a zvláště pak biči, kterým Emese mávala, :)“ za uspořádání velmi důstojného finále prvního ročníku V4Cup. Je nutné také poděkovat všem jednotlivým organizačním týmům, ve všech výše jmenovaných zemích, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto projektu, a doufám, že příští ročník bude minimálně stejně povedený. Nakonec nesmí chybět poděkování všem účastníkům za příjemnou a sportovní atmosféru, která dotváří každou takovouto událost.

 

(EN) Honestly? This race was the most dread for me during this season and it was not due to the track difficulties. I had this feeling mainly due to my previous experience with coursings organized by this team. But I must mentioned immediately on the beginning that my nightmares didn’t came true but completely the opposite, I was very nicely surprised! This was the most well organized coursing in Hungary in last … 4 years (at least those I attend to)? :) But let’s begin from the start …

Two coursings organized by Poland, Slovakia and Hungary and three organized by Czech Republic were included in the first year of V4Cup. Make the idea of V4Cup happen was possible only after mutual agreement and given effort from all organizing teams. I don’t know in whose head the idea was born, but I heard about it for the first time from this year leader of V4Cup – Roman Božík. The level of organization was different from team to team. I am sorry that I wasn’t able to attend any coursing in Poland but our team attended three coursings in Czech, one in Slovakia and one in Hungary. It is difficult to consider or judge which one of these coursings was the best. I enjoyed the Hungarian finals the most with the family atmosphere, grandiose Czech championship in Ptýrov and the most contestants were in Czech Brno and I had the most hard but pleasant work in Slovak Bratislava. Simply, all the coursings were somehow specific and very different and I think that this applies not only to my opinion but for all other participants also.

Only results of dogs which attended at least three coursings in three countries were counted for overall V4Cup result, but five best results were counted. There were only three members of our huge team which fulfilled this criteria … veteran Šiška, her young son Arad and actual team star IG sprinter Piškot.

As was already mentioned, the finals took place in Hungarian Alsonemedi. The area close the newly build racetrack is known to us, so, we exactly knew what track to expect. As I said in the beginning, my concerns about the level of organization was not fulfilled and the whole race continued in pleasant tempo not only thanks to dividing it to two days. Due to the fact that there were relatively small amount of participants (most of them were competing in Saturday) the atmosphere was almost family like which was nicely refreshing for me in comprehension to the big events in summer. The weather was good, not hot or not cold and though the only aspect which lightly spoiled the day was sporadic attacks of mosquitos. The organization went surprisingly very well, there were no technical issues and the office did its job perfectly also. The completion itself ended at about one o’clock in the afternoon and the final ceremony finished at about 15:00! I must apologize, but it was performance which I would not believe and very satisfying also, at least for Hungary! I hope that this becomes new standard and I would like to wish to this team that the cooperation will work on such high level from now on! Emese, great job, thank you!

Overall performance of the borzois was not so shiny, sorry colleagues, the only bright exception was both runs of Fascinacia Nijinsky Ballet and Slashavij Kopejka at Repulj. These two bitches were nominated together for the first round and because their run was really nice and both showed great performance they were evaluated on ongoing first and second position and though they were nominated together again for second round.

As about performance of our team … I must state that everything went according to the traditional scenario which is valid at least for the last half of the year. Šiš showed performance adequate to her age and experiences and it not disappointment (5th position in race). Aradko tried, finished both rounds, but his performance simply misses the oomph (6th position in the race). And what about Piškot? Piškot run against himself and he defeated all of the dogs which were in race on Sunday … (1st position and the best dog in the field). So, overall results of our team in V4Cup are as follows … Arad 5th position, Šiš 3rd position and 2nd position in special veteran category and Piškot 1st position. So, I have to assumingly pronounce that it was really success for our team and think that I have to be rightly proud of our dogs.

Thanks to Hungarian team “and mainly to Emese’s whip which she used :)” for organization of very respectable finals of first year V4Cup. It is necessary also to thanks to all others organizational teams in all above mentioned countries which made their contribution to be able to bring this project to life. And I really hope that the next year will be at least as good as this year. I have not to miss to express my thanks to all participants for very pleasant and sportive atmosphere which brings such an events to its completeness.
 

randir © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode